JHSW de site van landmeetkundig- en civieltechnisch adviesbureau

Hier leest u alles over de laatste projecten van JHSW. 

Deformatiemetingen

Voor opdrachtgevers ,zowel particulier als bedrijven, verzorgen wij deformatiemetingen.  

In Zaandam monitoren wij een bestaand pand met nieuwbouw eraan. Daar ontstaan tussen bestaande en nieuwe muren scheuren. Door in de bestaande en in het nieuwe gedeelte boutjes te plaatsen (zie foto’s hiernaast) en deze periodiek te meten, kun je inzichtelijk maken of deze ten opzichte van elkaar zakken. 

De resultaten laten zien dat er wel wat gebeurt. Zie links onderin de uitgewerkte metingen.

Het waterpassen voeren wij uit met onze Leica DNA 03 digitaal waterpas toestel, spatzuiver dus!

3D model voor de Esplanada in Almere

In opdracht van Antea hebben wij vorig jaar de maatvoering, 3D modellen en de revisie voor de Esplanada uitgevoerd.

Hiernaast vind u zowel in video als in PDF extra informatie hoe wij hier te werk zijn gegaan.

Meten in Oudekerk aan de Amstel

In opdracht van Adegeest advies hebben wij in Ouderkerk aan de Amstel, rondom het gemeentehuis, de topografie ingemeten.  

Onze manier van meten is heel erg uitgebreid.  Wij meten niet alleen open of gesloten verharding, maar alles. Tot in detail van de materialen, kleuren van de materialen, afmetingen en verbanden van de bestrating aan toe.

Verder hebben we het riool in beeld gebracht, niet alleen de BOB metingen van het riool maar ook de materialen en de diameters van buizen en putten.

Ontwerp parkeerterrein van zwembad

In opdracht van een gemeente uit Noord Holland mochten we het parkeerterrein van een zwembad ontwerpen in combinatie met meer groen en door gebruik te maken van wadi’s.

Met een wadi wordt in Nederland een buffering en infiltratievoorziening
bedoeld, die tijdelijk is gevuld met hemelwater. De naam verwijst naar de Arabische naam voor een vaak droogstaand rivierdal. Ook staat het voor Water Afvoer Door Infiltratie. Deze wadi’s hebben we  geplaatst aan de rand van het parkeerterrein en tussen de parkeervlakken.

We hebben de watergang aan de zuidzijde en de noordzijde aan elkaar verbonden onder andere door gebruik van een duiker. Ook is er op het midden van het parkeerterrein een watergang angelegd. Deze zal in de toekomst eventueel verbonden kunnen worden met een nieuw aan te leggen wijk aan de oostzijde van het zwembad.

Aangezien er genoeg beschikbare ruimte is kunnen we in het ontwerp veel groen kwijt. Het parkeerterrein is uitgebreid en er worden sportattributen geplaatst. De bestaande voetbalkooi blijft er ook.

Ontwerpen voor de Rijksweg van Limmen

De rijweg en de fiets- en voetpaden van de Rijksweg in Limmen zijn aan onderhoud toe. Dit is een mooie gelegenheid om de herinrichting van de Rijksweg als geheel aan te pakken.

Doel is de weg verkeersveiliger maken, zowel voor fietsers, voetgangers als automobilisten.

Bij de aanpak van dit herontwerp zijn wij bij de bewonerspresentatie aanwezig geweest. Met de opdracht in gedachte en de wensen van bewoners hebben wij het ontwerp gemaakt. Daarnaast hebben we verkeerskundig advies gegeven om zo een veilig mogelijk ontwerp aan te bieden. De kans is groot dat het ontwerp van de rotonde ook uitgevoerd wordt.

Op de foto’s hiernaast kun je de ontwerpen zien in combinatie met de huidige situatie. 

Vernieuwing riool Gageldijk

In de Gageldijk en de Herenweg in Maarssen lag een oude riool van 40 a 50 jaar oud. Ondertussen zijn er meer bedrijven en woningen op de dijk gekomen. Het oude riool is niet voldoende om al het regenwater netjes af te voeren. Met als gevolg dat alle tuintjes en bedrijven met veel wateroverlast te maken hadden.

Gemeente Stichste Vecht heeft besloten het riool te vernieuwen en meteen de rijbaan en fietspad te herinrichten.

Bevanos deed de noordelijke deel (Herenweg) en Van der Steen het zuidelijke deel (Gageldijk).  Wij hebben voor Van der Steen maatvoering en revisie gemeten.  Daarna hebben wij revisitekeningen aangeleverd  van de riool met aansluiting (ondergrondse revisie en bovengrondse revisie) en tekening van rijbaan kolken verharding.

In deze revisietekeningen hebben we  een aantal zaken berekend (wij vervaardigen revisietekeningen in NLCS systematiek):

·         Aantal geplaatste putten en kolken bepaald

·         de lengtes van de bandelijnen en inritblokken

·         de oppervlaktes van bestratingsmatriaal zoals tegels en klinkers berekend.Ondertussen

 

Gebruik van DJ Phantom 4 RTK drone

Gemeente Medemblik heeft op het voormalig DEK-terrein een nieuw bestemmingsplan voor 72 woningen. Om dit project voor te bereiden zijn wij samen met Spaans Watermanagement  de bestaande situatie in kaart aan het brengen.

Onze opdracht is om inzichtelijk te maken naar de Gemeente Medemblik of de aangelegde voorbelasting op de juiste locatie ligt en om het volume van het aangebrachte zand te berekenen.

Voor het berekenen hiervan gebruiken wij onze DJI Phantom 4 RTK drone. We hebben een RPAS Pilot certificate zodat we op de hoogte zijn van alle wetgeving en regels om veilig te vliegen. Met de gegevens van deze drone is een orthomosaic foto (luchtfoto) gemaakt en een 3D model (hoogtelijnenkaart). Op basis van de ontwerptekeningen van de opdrachtgever hebben we 3D modellen gemaakt van de voorbelasting, cunetten en de rioolsleuf.

Door deze gegevens te combineren met de meting van de drone kunnen we het volume berekenen van het aangebrachte zand. Als binnenkort de laatste ophoogslag aangebracht is zullen we nog een 2e keer gaan meten met de drone om te controleren of de voorbelasting is aangebracht volgens ontwerp. 

(Op de foto’s zijn de woningen ivm AVG-wet geblurred)

Bijzondere veenlandschappen in de Zaanstreek

De druk op het groen en water neemt toe. Daarom is het belangrijk om het groen en water op een dusdanige manier in te passen, zodat de waarden behouden blijven, passend binnen de eisen en wensen van ecologie, recreatie en klimaat.

Om de openheid en natuurwaarden van natuurlijke veenweiden te behouden is gericht en actief beheer nodig. Het beheer in de veenweidegebieden is waar mogelijk gericht op het tegengaan van bodemdaling.

In samenwerking met Van Vuure BV en Staatsbosbeheer zijn wij ingehuurd om de kwaliteit van het veenlandschap te verbeteren.